Inleiding

 

Volleybal Davost St.Truiden is een volleyclub waar de jeugdwerking centraal staat. De opvoedkundige waarden binnen een club zijn dan ook meer dan ooit belangrijk.

 

Hierbij komt dat speelsters en ouders zich kritischer opstellen en hogere eisen gaan stellen.

Daarom is het belangrijk dat er duidelijke afspraken zijn over de leefregels binnen onze club.

 

En dat langs alle kanten het besef leeft dat men enkel “samen” iets kan bereiken op sociaal-opvoedkundig-sportief vlak.

 

Iedereen die wil volleyen is welkom bij ons. Voorwaarde is dat men de juiste attitude heeft , de wil om bij te leren en steeds aanwezig zijn. Men zal dit trachten te realiseren door op een intensieve en constructieve, enthousiaste manier deel te nemen aan de trainingen.

 

Van alle leden verwachten we dat men zich houdt aan de geldende maatschappelijke normen gedurende de clubactiviteiten. Je toont steeds en overal respect voor de club en houdt het imago van de club hoog.

 

Daarom volgende afspraken:

 

1)    Huishoudelijk reglement

 

Dit huishoudelijk reglement bevat een aantal afspraken en gedragscodes van practische aard voor speelsters, terreinverantwoordelijken, train(st)ers en ouders of voogd van jeugdspeelsters van Dames Volleybal Sint-Truiden (DAVOST).

De terreinverantwoordelijken, train(st)ers en ouders of voogd hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze afspraken en gedragscodes.  Enkel bij een grove overtreding kunnen maatregelen worden opgelegd door het bestuur van de club (zie verderop onder de paragraaf met de sancties).

Op de website van de club (www.davost.be) vindt u steeds de laatste versie van het huishoudelijk reglement.  Bij een nieuwe aansluiting wordt het bestaan van het huishoudelijk reglement schriftelijk bekend gemaakt, alsook de plaats waar het kan teruggevonden worden.

Dit huishoudelijk reglement kan alleen worden aangevuld of gewijzigd door het bestuur (bevestigd door de Algemene Vergadering van de club).

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niets voorziet, beslist het bestuur van de vzw.

 

2)    Visie en Missie

 

Davost heeft als doel de bevordering van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en in het uitoefenen van de volleybalsport in het bijzonder, zowel op het recreatief, competitief en professioneel niveau.  De vereniging organiseert trainingen, wedstrijden, stages, enz.  Zij mag tevens activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.  Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomende wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij opgericht is.

 

3)    Lidmaatschap

 

Het lidmaatschap gaat in op het moment van de betaling van het lidgeld en is geldig voor de duur van 1 seizoen.

 

Enkel het bestuur van de club is bevoegd om de bijdrage van het lidmaatschap vast te leggen.

 

Het bestuur kan de ledenprijs laten variëren per categorie.  Uiterlijk op 1 maart van elk kalenderjaar wordt het lidgeld per categorie vastgelegd voor het volgend speelseizoen.

Indien een jeugdspeelster start in een seniorenreeks, betaalt zij het lidgeld van deze seniorenreeks.

 

Alle speelsters ontvangen per 15 maart een schrijven als uitnodiging tot betaling van het lidgeld.  Dit bedrag kan in 1 keer betaald worden voor 1 april of kan ook in 2 schijven gebeuren (1e schijf van het lidgeld voor 1 april en de 2e schijf van het lidgeld voor 15 augustus).

 

 

Leden die niet betaald hebben op 20 augustus worden niet meer toegelaten op de training en kunnen uiteraard niet opgesteld worden bij wedstrijden.

 • Gezinskorting: vanaf de 2e dochter wordt er een korting van 20 euro per dochter toegepast.

 

Onder geen enkel beding kan het lidgeld worden terugbetaald als gevolg van het stopzetten van de activiteit van een speelster in de loop van het seizoen.  Uitzondering kan gemaakt worden voor zwangerschap of langdurige afwezigheid door ziekte en/of kwetsuren.  In deze laatste gevallen beslist het bestuur, geval per geval, hoe het lidgeld zal aangepast worden. In ieder geval dienen medische aandoeningen die ingeroepen worden als reden van stopzetting door een medisch attest gestaafd worden alvorens in aanmerking te kunnen komen voor gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.

 

Het lidmaatschap kan beëindigd worden:

 • door het bestuur op grond van bezwarende feiten. Een uitsluiting wordt steeds schriftelijk gemotiveerd en per brief overgemaakt aan het lid (of de ouders of voogd).
 • door het lid, bij niet vernieuwing van het lidmaatschap. Dit wordt door het lid schriftelijk gemeld aan de train(st)er en secretaris van de club.  Dit ten laatste op 1 april van het lopende seizoen.

 

4)    Gedragscode/rol van de ouders

 

Hou er rekening mee dat elk kind uniek is. Alle kinderen zijn verschillend en zullen zich op hun eigen wijze ontwikkelen. De ouders vervullen een belangrijke rol in de sportieve opvoeding van hun kinderen, zodat ze goede sportprestaties kunnen leveren, een sportieve houding aankweken en een opinie krijgen om de sport een plaats in hun leven te geven. Daarom vinden wij het als club nodig om ons idee over hun rol binnen de club even op papier te zetten.

 

 • Verplicht een kind niet datgene te bereiken waartoe het niet in staat is; het kind moet deelnemen aan de sport voor zijn/haar eigen plezier en niet voor dat van de ouders.

 

 • Kinderen leren het best door imitatie.

 

 • Applaudiseer voor goed spel van jouw team en dat van de tegenstrever.

 

 • Trek het oordeel en de eerlijkheid van de scheidsrechter nooit in twijfel in het openbaar.

 

 • Vermijd elk verbaal en fysiek geweld bij sportbeoefening.

 

 • Wees een voorbeeld door vriendelijk te zijn tegen de ouders van de tegenstrever.

 

 • Erken de waarde van het belang van de trainers, coaches, bestuursleden,….

 

 • Moedig je kind aan om de regels van de sport na te leven.

 

 • Leer je kind dat inspanning en ploeggeest even belangrijk, zo niet belangrijker zijn dan de overwinning.

 

 • Zet verlies om in winst door je kind een positieve sportieve houding te leren aannemen.

 

 • Benadruk plezier en moedig inspanningen en persoonlijke vooruitgang aan.

 

 • Ga niet mee in de emotie van uw kind, maar tracht als een goed ouder die emoties in een juist kader te plaatsen.

 

 • Ouders en speelsters moeten kunnen praten met de coach: speelsters moeten hun problemen kunnen bepraten met de coach en dat zonder tussenkomst van de ouders. Met leidinggevende mensen omgaan is een deel van het groeiproces naar de volwassenheid. Elke speelster heeft het recht de coach te vragen wat ze moet doen om meer speeltijd tijdens de wedstrijden te krijgen. Anderzijds zouden ook ouders de gelegenheid moeten krijgen om de coach te spreken, maar dan wel privé en met de gepaste sereniteit en waardigheid.

 

 • In de club is er steeds ergens een helpende hand nodig. Wacht niet tot wij u vragen, maar als je interesse hebt om iets te doen, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Het sportwelzijn van de DAVOST-speelsters zal er erg mee gebaat zijn.

 

5)    Bepalingen van toepassing voor alle leden

 

Ten behoeve van een goede functionering van onze club is ieder lid verplicht dit huishoudelijk reglement strikt na te leven.

Een lid van Davost vertegenwoordigt de club, de ploeg, de medespeelsters en zichzelf. Elk lid zal zich maximaal inzetten op een voorbeeldige en enthousiaste wijze zodat er geen enkele opmerking kan gemaakt worden i.v.m. zijn/haar gedrag.

 

5.1.     Algemeen

 

Ten opzichte van de club

 

Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij zich engageert naar eigen vermogen bij extra sportieve evenementen die tot doel hebben de club financieel te steunen en hieraan meewerkt en/of aanwezig is.   Iedereen is vrij nieuwe activiteiten voor te leggen aan het bestuur.

 

 

 

Ten opzichte van anderen

 

Respect, vriendelijkheid en openheid naar alle leden van de club (bestuur, trainers, scheidsrechters,… ) Vele mensen werken kosteloos binnen de club, zodat jij je hobby kan uitoefenen. Een “goeiedag”, “dankjewel”, doet iedereen deugd.

 

Elke speelster voert de opdrachten uit die gegeven worden door de train(st)ers, coaches, bestuursleden, begeleiders van de ploegen.

 

Onenigheid tussen twee of meer speelsters moet onmiddellijk uitgepraat worden. Dit gebeurt onderling of door bemiddeling van de train(st)er of iemand van het bestuur.

 

Wij treden naar buiten als een ploeg. Alle activiteiten (training, wedstrijd, extra-sportieve activiteiten, besprekingen,...) worden stipt bijgewoond ( zie verder ).

 

Voornaamste doel voor iedereen is “BETER WORDEN” als volleybalspeelster en als persoon.

 

De ploeg waarin we spelen is niet de enige in de club. Maak van de gelegenheden gebruik om andere ploegen te gaan aanmoedigen. Zo zullen ook de andere ploegen jullie komen aanmoedigen op de wedstrijden.

 

Gebruik van GSM

 

Het gebruik van de privé – GSM gedurende de trainingen en / of matchen is niet toegestaan.

Voor dringende zaken kan de train(st)er  hierop een uitzondering toestaan.

Alle GSM’s worden dus uitgeschakeld gedurende een training of een match.

 

Ter beschikking gestelde materialen en toestellen

 

De uitrusting die ter beschikking wordt gesteld, moet met de grootste zorg behandeld worden.

Alle materialen die ter beschikking gesteld worden, zowel door de club als door de ‘sporthal’, dienen gebruikt te worden voor hun doel, en dienen door de gebruiker behandeld te worden als een “ goede huisvader “.

Na de wedstrijden dient de volledige uitrusting verzameld en gewassen te worden volgens een beurtrolsysteem.

 

Kantine en gebruik alcoholische dranken.

 

Gedurende de pauzes, van zowel de trainingen als de matchen, is het niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen en dit voor alle ploegen / alle leeftijden.

Kinderen die niet begeleid zijn door hun ouders en niet de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, worden ten alle tijden alle toegang tot alcoholische dranken geweigerd.

 

Kleding.

 

De clubkledij of de wedstrijdkledij dient met de grootste zorg behandeld te worden uit respect voor de sponsors.  Deze kledij blijft onvervreemdbaar eigendom van de club.  Bij nalatigheid of wangedrag heeft de club het recht een schadevergoeding te eisen gelijk aan de aankoopwaarde van de te vervangen kledij.

 

Bij het betreden van het speelterrein is men verplicht het correcte schoeisel te dragen voor de sporthal waarin men traint.

 

Filmen en foto’s

 

De club zal gedurende de matchen en trainingen op verschillende tijdstippen foto’s nemen en/of filmen.

Tenzij uitdrukkelijk door het spelend lid of, ingeval van minderjarigheid, door haar ouders of voogd hiertoe protest wordt aangetekend bij de club (lees: privacy), zal het voor de club toegestaan zijn deze beelden voor promotie-doeleinden te gebruiken op eender welke manier zonder hierdoor afbraak te doen aan de waardigheid van de gefilmde of gefotografeerde personen in kwestie, en zonder hierdoor inbreuk te plegen op de wet van de privacy.

 

Sanitaire installaties van de sporthallen.

 

Deze installaties dienen opgeruimd en netjes achtergelaten te worden na gebruik.

 

 

Schade aan toestellen of gebouwen

 

Onvrijwillig toebrengen van schade aan toestellen of gebouwen

Ouders zullen hun familiale polis ( gezinspolis ) aanspreken wanneer hun kind verantwoordelijk is voor de aangebrachte schade.

Wij vragen hetzelfde voor ieder meerderjarig lid dat handelt onder eigen verantwoordelijkheid.

 

Opzettelijk toebrengen van schade aan toestellen of gebouwen

            Dit is een zwaar feit dat aanleiding geeft tot onmiddellijke uitsluiting uit de

            Club.

De verantwoordelijke (hij/zij die de schade heeft toegebracht) betaalt de schade.

 

Rookverbod

 

Gedurende de trainingen en matchen is het zonder meer verboden om te roken. Ook gedurende de ingelaste pauzes.

 

Drugs

 

Het gebruik, verdelen, in bezit zijn van , enz… van eender welke door de wet genoemde drug, kan aanleiding geven tot onmiddellijke uitsluiting.

De gebruiker, dealer, in bezit zijn van , enz.… zal ook bekend gemaakt worden bij de plaatselijke politiediensten.

 

Seksuele integriteit - Ongewenst seksueel gedrag

 • Draagt bij tot een omgeving en sfeer waarbinnen de sporter zich veilig en goed voelt;
 • Onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast;
 • Onthoudt zich ervan verder i n het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel;
 • Onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

 

Elke vorm van verbaal, niet verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard, waarvan diegene die er zich schuldig aan maakt weet of zou moeten weten dat het afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en/of mannen, is verboden.

 

Pesten

Pesten of pesterijen in de club: elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de club, dat zich inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren, en/of eenzijdige geschriften al dan niet online, en dat tot doel of als gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een lid of medewerker of een ander persoon (waarop het KB van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag (B.S. 18.7.2002) van toepassing is) dat zijn of haar functie in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving creëert, wordt absoluut niet getolereerd.

 

 

 

Geweld.

Onder geweld in de club wordt verstaan: elke feitelijkheid waarbij een clublid of een andere persoon, psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen bij zijn / haar  activiteiten met betrekking tot de doelstellingen van de club. Het is duidelijk dat dergelijk gedrag niet wordt geduld binnen de club.

 

Dringende redenen die onmiddellijke uitsluiting tot gevolg hebben

 

Diefstal, drugs of een gedrag dat onverenigbaar is met de doelstellingen en opvattingen van de club.

 

 

Klachten

Slachtoffers van eender welk ongewenst gedrag kunnen zich wenden tot het bestuur of de train(st)ers.

Davost beschikt over een interne vetrouwenspersoon:

 

Klachten zullen als volgt behandeld worden : het horen van de partijen, formuleren van klacht, verwijs naar externe vertrouwenspersoon voor formele klachten en zoeken naar gepaste oplossingen.

Na afloop van de procedure bepaalt het bestuur een mogelijke sanctie.

 

Vergoedingen voor spelende leden

 

Jeugdploegen / Jeugdspeelsters

Er worden geen vergoedingen toegekend voor jeugdspeelsters ook al spelen ze mee in de hogere ploegen.

 

Provinciale / Nationale ploegen

Er worden geen vergoedingen toegekend aan spelers in provinciale of nationale ploegen.

 

Uitzonderlijk kan een speler/speelster een kostenvergoeding ontvangen. Iedere situatie zal afzonderlijk bekeken worden.

 

Adresverandering en wijziging burgerlijke staat.

 

Ieder lid van de club is ertoe gehouden zonder uitstel iedere wijziging mede te delen aan het secretariaat.

Indien men zijn adreswijziging niet meedeelt, is men niet verzekerd in geval van een ongeval.

 

Verbandkast

Er is een verbandkist aanwezig in de materiaalruimte.

 

5.2.            Trainingen

 

Algemeen.

Afzeggingen, niet-deelname aan wedstrijden, trainingen, stages en tornooien, worden steeds zo snel mogelijk gemeld en gemotiveerd met een grondige reden ( ziekte, kwetsuur, schooluitstap …). Ze worden in eerste instantie meegedeeld aan de verantwoordelijke train(st)er.

 

Elke kwetsuur of revalidatie wordt voor de aanvang van elke activiteit gemeld aan de train(st)er. Hou de train(st)er op de hoogte van elke kwetsuur en de vordering van de revalidatie.

 

Indien je te laat komt, verontschuldig je dan bij de train(st)er en geef aan wat de reden was.

 

Tijdens de training worden de rust- en verfrissingspauzes aangegeven door de train(st)er.

 

Tijdens de training worden vragen, discussies, opmerkingen tot een minimum beperkt. Vragen kunnen gesteld en opmerkingen gegeven worden tijdens de voor- en nabesprekingen. Wens je liever een individueel gesprek met de train(st)er, aarzel dan niet en contacteer hem/haar zo snel mogelijk.

 

 

 

Inzet.

Ieder lid moet zich inzetten voor de op- en afbouw van het veld.

 

Mekaar aanmoedigen en steunen tijdens de training maakt zowel jezelf als de groep sterker. Probeer op een positieve manier samen te werken met iedereen (ook speelsters uit een andere groep).

 

Je kan alleen vooruitgang boeken door je volledig in te zetten en elke oefening zo goed mogelijk uit te voeren. Je moet bereid te zijn om te werken tot je een techniek onder de knie hebt.

 

Stiptheid.

Ieder lid moet minimum 10 min. voor aanvang van de training in volledige uitrusting op het terrein aanwezig te zijn. Zo kan iedereen helpen met de opbouw van het veld en kan de training tijdig beginnen.

 

Bij meerdere afwezigheden op de trainingen worden de ouders persoonlijk gecontacteerd.

 

Het is vanzelfsprekend dat afwezigheid op de training(en) aanleiding kan geven tot minder speeltijd gedurende de matchen.

 

Ziekte en afwezigheid

 

Afwezigheid, op trainingen of matchen, door ziekte is uiteraard aanvaard, alsook uitzondelijke afwezigheid mits gegronde rede en in overleg met de train(st)er.

Afwezigheid zoner gegronde of gemotiveerde reden wordt niet aanvaard en kan leiden to consequenties tijdens volgende matchen.

 

Juwelen

Uurwerken, kettingen, ringen, oorringen en andere juwelen worden uitgedaan voor je gaat sporten.

 

Alle waardevolle voorwerpen dienen verwijderd te worden uit de kleedkamers. De club is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of diefstal.

 

After Training en persoonlijke hygiëne

Om het lichamelijk welzijn te bevorderen vragen wij dat er gedoucht wordt na het trainen. Laat de kleedkamer altijd verzorgd achter (toon respect voor het werk van de zaalwachter).

 

Na de training moet de sporthal opgeruimd worden (o.a. lege flessen, ...)

 

Gekwetste speelsters die niet aan de groepstraining kunnen deelnemen, bespreken met hun train(st)er eventueel een individueel programma en proberen zo veel mogelijk aanwezig te zijn.

 

Op het einde van de training komt iedereen samen bij de train(st)er. Die zal, na het meedelen van de afspraken voor de volgende training of wedstrijd, het sein geven om samen de kreet van de ploeg te roepen. Pas daarna verlaat je het terrein.

 

 

 

 

5.3.            Wedstrijden

 

Algemeen.

35 minuten voor aanvang van de wedstrijden is iedereen aanwezig in wedstrijduitrusting in de zaal.

 

De wedstrijduitrusting blijft eigendom van de club en wordt enkel tijdens de wedstrijden en tornooien gedragen. 

Speelsters die niet op het terrein staan, moeten op ieder ogenblik klaar zijn voor een wissel. Bij elke time-out verzamelt de hele ploeg zich rond de coach.

 

Concentreer je tijdens de wedstrijd volledig op het spel, ook als bankzitter.

 

Er wordt door niemand kritiek gegeven op eigen ploegmaats, train(st)ers, tegenspeelster, scheidsrechter(s) of andere personen met een officiële functie.

Alleen de ploegkapitein mag de officiëlen (scheidsrechter, markeerders, ...) toespreken. Men doet dit steeds op een beleefde manier.

 

Na elke wedstrijd zal iedere speelster de tegenstrever en de officiëlen de hand drukken.

 

Na het groeten van de tegenstrever, verzamelt de groep zich rond de coach. Een korte nabespreking wordt gehouden, waarin ook de afspraken voor de volgende training of wedstrijd worden gemaakt.

 

Een gekwetste speelster probeert eveneens aanwezig te zijn op de wedstrijd (eventuele scoutingsopdracht).

 

Fair-play op het terrein (t.o.v. medespeelster, tegenstander) wordt nooit uit het oog verloren.

 

Na elke wedstrijd neem je een douche.

 

6)    Bijkomend reglement train(st)ers

 

Algemeen.

 • Een voorbeeld functie vervullen.
 • kledij
 • verzorging
 • op tijd zijn
 • gedrag
 • Iets bijbrengen aan de opvoeding van de jeugdige speelsters
 • Doelstellingen van de club volgen; in omgang ( zie hoger ) en op sportief gebied ( op voorhand uitgestippeld )
 • Openstaan voor eventuele bijscholingen ( clinics )
 • Richtlijnen qua prestaties en vergoedingen navolgen

 

 

 

 

 

 

Sportief

 

De train(st)er is verantwoordelijk voor het voorbereiden en opstellen van zijn/haar trainingen en zorgt voor coaching van de wedstrijden.  Indien om een of andere reden hij/zij geen coaching kan doen, duidt hij/zij een coach aan voor deze wedstrijd of periode.

 

Steeds in sportuitrusting op training

 

15 min voor aanvang van de training aanwezig zijn.

 

Degelijke voorbereiding maken van de trainingen.

 

Iedere jeugdtrain(st)er moet in de sporthal blijven tot de laatste speelster vertrokken is of indien dit uitzonderlijk voor jezelf niet mogelijk is, één van de aanwezige ouders vragen om deze taak over te nemen.

 

Waken over de orde in de kleedkamers en sporthal (wegbergen van ballen, flessen,… )

 

Indien geen training, dient de zaal tijdig afgezegd te worden 1 week op voorhand. Deze afzeggingen dienen doorgegeven te worden aan het secretariaat.

 

Indien belet om een training te geven, zelf de nodige maatregelen treffen om je te laten vervangen op de training.

 

Sportiviteit t.o.v. tegenpartij, scheidsrechter en dit ook eisen van de speelsters.

 

Extra-sportief

 

Pedagogisch

Problemen zien, doornemen en uitpraten met de betrokkene.

Omgaan met de speelsters in een klimaat van opleiding met oog voor de sociale aspecten. Aandacht voor elke speelster, zowel op sportief als menselijk vlak. Iedereen moet op een eerlijke manier benaderd en behandeld worden.

 

Organisatie en contacten

Contacten leggen met de ouders. De ouders zijn een partner van de club met hun eigen rol. Zij kunnen je heel wat informatie geven over hun kind. Problemen met ouders worden in eerste instantie door jezelf opgelost. Neem hier een “open overleg-houding” aan. Bij moeilijk oplosbare problemen is het bestuur bereid om mee naar een oplossing te zoeken.
Goed contact onderhouden met de zaalwachters.

Werken in een sfeer van samenwerking, wederzijds respect en eerlijkheid met de andere train(st)ers en de bestuursleden.

 

Verwachtingen van de train(st)ers op andere vlakken:

Dankzij de sponsoring kunnen we als club functioneren. Wij verwachten dan ook dat iedereen respect heeft voor deze mensen en ze zoveel mogelijk erkent (dankbaar, vriendelijk zijn, …)

 

Fundraising is een financieel onmisbaar onderdeel van onze club om alles te kunnen betalen. Wij verwachten dus je spontane medewerking aan al de door ons geplande activiteiten.

Als train(st)er staan jullie dicht bij de groep, zodat jullie de aangewezen personen zijn om de speelsters te motiveren tot deelname aan de georganiseerde activiteiten.

 

 • Eetfeest : aanwezig zijn met zoveel mogelijk “eters”, en helpen op de dag zelf.
 • Zie onze website voor andere voorbeelden.

 

Als train(st)er ben je verantwoordelijk voor je ploeg en dit in functie van de doelstellingen. Daardoor ben je ook een deel van het geheel en zul je moeten openstaan voor bepaalde ploegveranderingen in de loop van het seizoen. We verwachten ook dat je meedenkt in functie van deze doelstellingen en een goede samenwerkingsrelatie hebt met de andere trainers, bestuursleden en andere...

 

Davost is een club met een gezonde sportieve ambitie. Onze speelsters moeten een grote spelvreugde laten zien, zodat de instapdrempel voor mogelijk nieuwe leden lager komt te liggen.

 

Specifieke afspraken.

Maandelijkse onkostennota opmaken en bezorgen aan het secretariaat voor of tijdens het tweede weekend van de volgende maand samen met de onkostenstaat.

 

Afwijkingen van het normale trainingsprogramma (voorbereiding, examen- of vakantieperiode, ...) altijd doorgeven aan het bestuur.

 

Opleiding: regelmatig (in de mate van het mogelijke) relevante bijscholingen volgen.

 

7)    Jeugdarbitrage

Alle speelsters van de seniorenploegen engageren zich om minimaal enkele wedstrijden als scheidsrechter te fungeren voor de jeugdwedstrijden.  Zij volgen hiertoe de geplande opleiding. Er wordt in samenspraak met het bestuur een beurtrol opgemaakt. Indien een aangeduide speelster om de een of andere reden haar wedstrijd niet kan fluiten, zorgt ze zelf voor een vervanging en verwittigt het bestuur zodat de lijst kan aangepast worden.

 

8)    Engagement van het bestuur

Als clubbestuur nemen we de uitdaging aan om de club verder te ontwikkelen, de club financieel gezond te houden en er voor te zorgen dat de nodige middelen ter beschikking zijn voor trainingen en wedstrijden.

 

            De club streeft er naar om zoveel mogelijk gediplomeerde train(st)ers te engageren, die

            garant staan voor een professionele begeleiding van de speelsters.

 

De contactgegevens omtrent de bestuursleden en hun taak zijn terug te vinden op de website van de club.

 

 

 

 

 

9)     Verzekering

Alle leden die officieel bij de club zijn aangesloten (zowel speelsters als niet spelers/speelsters) worden door de bondspolis verzekerd.

Elk ongeval op training of tijdens een wedstrijd moet zo vlug mogelijk gemeld worden aan de secretaris door middel van een correct ingevuld aangifteformulier.  Dit formulier kan ter plaatse bekomen worden of via de website van de club.  De secretaris zorgt ervoor dat deze formulieren naar de verzekeringsmaatschappij opgestuurd worden.  Van dan af gebeurt de verdere afhandeling tussen de verzekeringsmaatschappij en het slachtoffer.

Belangrijk:

Een aangifte van een sportongeval dient zo vlug mogelijk te gebeuren, dit betekent ten laatste binnen de week na het ongeval.  Indien het aangifteformulier laattijdig bij de clubsecretaris terecht komt, kan deze niet aansprakelijk gesteld worden voor het mogelijk niet aanvaarden van het schadegeval door de verzekeringsm